انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

لیلا جودی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

 

مقالات ژورنال

سوابق علمی:

1-                    ارائه مقاله بصورت سخنرانی در یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران- دانشگاه ارومیه- 1الی 3 شهریور 82

2-                    ارائه مقاله بصورت پوستر در دومین همایش گیاهان دارویی تهران 7 و 8 بهمن 1383

3-                    ارائه مقاله بصورت پوستر در همایش شیمی و صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر 22 آذر 84

4-                    ارائه مقاله بصورت پوستر در دومین همایش منطقه ای کشاورزی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 16 اسفد 86

5-                    ارائه 2 مقاله بصورت پوستر در نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین 25 آذر 86

6-                    ارائه3  مقاله بصورت صورت سخنرانی- پوستر و درج در مجموع مقالات در اولین همایش نقش گیاهان دارویی در توسعه پایدار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر- 22 اسفند 86

7-                    ارائه مقاله بصورت پوستر سمینار ملی زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند اردیبهشت 86

8-                    ارائه 2 مقاله بصورت سخنرانی و پوستر در نخستین همایش منطقه ای علمی تخصصی نقش زیست و شیمی در صنعت - دانشگاه پیام نور بنیس -25 آذر 87

9-                    ارائه مقاله بصورت پوستر در اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور تالش 23 تا 25 مرداد 87

10-                 ارائه 2 مقاله بصورت پوستر در همایش منطقه ای نوآوری و شکوفایی در گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر 22 اسفند 87

11-                 ارائه مقاله به صورت پوستر در همایش ملی گیاهان دارویی و معطر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-19 آذر ماه 88

 

12-   ارائه مقاله به صورت سخنرانی در همایش هفته پژوهش- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد-4 الی 9 دی ماه 89

13-   ارائه مقاله به صورت پوستر در اولین همایش ملی گیاهان دارویی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -11 و 12 اسفند 89

14-   ارائه مقاله به صورت پوستر در شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه فردوسی مشهد- 23 تا 25 شهریور 89.

15-   ارائه مقاله به صورت پوستر در اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر -24 فروردین 90

16-                 ارائه  مقاله باعنوان Introduction the medicinal species of Legominose family in Ilkhji and Sharafaldin regions of Esat Azarbaijan in Iran در همایش بین المللی Legume Crops and Products for Food, Feed and Environmental Benefits         April 26-30, 2010 – Antalya.

17-                 چاپ مقاله در مجله  Pakistan journal of Biology با عنوان  Effect of Prunus avium Roots on River bank Strong   در سال 2008.

18-                 چاپ مقاله در مجله Journal of Applied Sciences با عنوان protection Roles of Tea-Citrus Garden on Slopes (N Iran) در سال2007.

19-                 چاپ مقاله در مجله International Journal of Botany با عنوان The Side Roots Pulling Effect of Alder (Alnus glutinosa) on River Bank Soil Strong in North Iran در سال 2008.

20-                 چاپ مقاله در مجله Journal of Medicinal Plants Research با عنوان  Exploration of medicinal species of Fabaceae,Lamiaceae and Asteraceae families in Ilkhji region,Eastern Azerbaijan province (Northwest of Iran)  در سال 2010.

21-                 چاپ مقاله در مجله International Journal of academic researchبا عنوان Introduction the medicinal species of Leguminosae family in Ilkhji and Sharafaldin regions of Esat Azarbaijan in Iran در سال 2010.

 

22-   چاپ مقاله در مجله  Journal of American Science با عنوان Introduction the medicinal species of Asteraceae family in Ilkhji and Sharafaldin regions of Esat Azarbaijan in Iran در سال 2011.

23-   چاپ مقاله در مجله Journal of American Science با عنوان Detemination of the dominant families in Ilkhji region, Eastern Azerbaijan province(Northwest of Iran) در سال 2011.

24-   چاپ مقاله در مجله Annals of Biological Researchبا عنوان Detemination of the dominant families in Sharafaldin region, Eastern Azerbaijan province(Northwest of Iran , در سال 2011.

25-   چاپ مقاله در مجله International Journal of academic researchبا عنوان Investigation of plant coverage role in water erosion density in Yal Ilkhji در سال 2010.

 

26-   چاپ مقاله در مجله International Journal of academic researchبا عنوان Stem biomass of Helianthemum ledifolium in Shanjan,NW Iran در سال 2011.

27-   چاپ مقاله در مجله International Journal of academic researchبا عنوان Root biomass growing of Reseda SP. For using in soil protection in Shanjan rangelands, East Azerbaijan Province, Iranدر سال 2011.

 

28-                 چاپ مقاله در مجله Annals of Biological Researchبا عنوان Research of Root Biomass of Lappula microcarpa in Shanjan Rangelands East Azerbaijan, Iran, در سال 2011.

 

29-   چاپ مقاله در مجله Annals of Biological Researchبا عنوان Average stem biomass of Lotus gebeli in Shanjan Rangelands East Azerbaijan, Iran, در سال 2011.

30-   چاپ مقاله در مجله Annals of Biological Researchبا عنوان Research on Root Biomass of Valeriaella triplaris in Shanjan Rangelands East Azerbaijan, Iran, در سال 2011.

31-   چاپ مقاله در مجله Annals of Biological Researchبا عنوان Average stem Biomass of Paronychia kurdica in Shanjan Rangelands East Azerbaijan, Iran, در سال 2011.

 

32-                 چاپ مقاله در مجله  Journal of Medicinal Plants Researchبا عنوان Root biomass of Euphorbia seguieriana in Shanjan rangelands, East Azerbaijan, Iran در سال 2011.

33-                 چاپ مقاله در مجله Journal of Medicinal Plants Researchhبا عنوان Average stem biomass of Astragalus obnormalis in Shanjan rangelands, East Azerbaijan, Iran در سال 2011.

34-                 چاپ مقاله در مجله Current research journal of biological scienceshبا عنوان Exploration of Medicinal Species of Lamiaceae family in Ilkhji and Sharafaldin Regions of East Azarbaijan in Iranدر سال 2011

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.